vuokrankorotusilmoitus, vuokran korottaminen

Ilmaiset vuokrankorotusmallipohjat

Vuokran korottaminen mietityttää monia vuokranantajia. Vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeuttaa korottaa vuokraa vaan vuokrankorotuksista tulee sopia vuokrasopimuksessa.

Vuokrankorotuksesta voidaan sopia vapaasti, mutta edellytyksenä on, että korotusperuste on riittävän hyvin yksilöity ja kohtuullinen. Esimerkiksi vuokratason nousu ei ole riittävä peruste vuokrankorotukselle. Yleensä korotusehtoina käytetään joko euromääräistä, prosentuaalista tai valtaosassa tapauksista indeksiin sidottua korotusta.

Kun vuokran korottaminen sidotaan elinkustannusindeksiin, kuten pääsääntöisesti on tapana, on vuokranantajalla kaksi mahdollisuutta korottaa vuokraa: sopimukseen perustuvalla indeksikorotuksella tai tasokorotuksella. Näistä on kerrottu alempana tarkemmin.

Lataa ilmaiset asunnon vuokrankorotusilmoitus mallipohjat

Saat lataamisen jälkeen sähköpostiisi tervetuloviestin sisäpiiriin liittymisestä. Viestistä löytyy linkki asuntosijoittajan aineistopankkiin, josta voit ottaa vuokrankorotusilmoituspohjat heti käyttöösi. Lähetämme jatkossa vain hyödyllistä tietoa asuntosijoittamiseen liittyen emmekä luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Voit milloin tahansa poistua postituslistalta.

Vuokrankorotusilmoitus (indeksikorotus) mallipohjan esikatselu

Vuokran korottaminen / indeksikorotus

Vuokrasopimuksessa tulee selkeästi olla kirjattuna vuokran korottamiseen liittyvät ehdot. Milloin vuokraa on korotettava ja mihin korotus perustuu. Tavallisimmin vuokran korottaminen on sidottu elinkustannusindeksiin. Tällöin vuokrasopimuksessa on käytävä ilmi, minkä vuoden indeksiä käytetään vuokrasopimuksen perusindeksinä.

Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokrasopimuksen ehdoissa sovitusta korotuksesta vuokralaiselle lain mukaan aina kirjallisesti uusi vuokra ja voimaantulopäivä. Vuokrankorotusilmoitus on annettava hyvissä ajoin ennen korotuksen voimaantuloa, esimerkiksi kuukautta ennen.

Indeksikorotuksessa vuokrankorotus sidotaan aina johonkin yleisesti käytössä olevaan indeksiin, kuten elinkustannusindeksiin. Indeksikorotuksen määrä saadaan laskettua siten, että indeksin pisteluvuista lasketaan edellisen korotuksen jälkeen tapahtunut prosentuaalinen muutos ja vuokraa tarkistetaan tällä prosenttimäärällä. Eli jos elinkustannusindeksi on noussut edellisestä tarkistuskerrasta 2%, korotetaan vuokraa myös kahdella prosentilla.

Vuokrankorotusilmoitus (tasokorotus) mallipohjan esikatselu

Vuokran korottaminen / tasokorotus

Mikäli asunnon nykyvuokra on jäänyt selvästi alle käyvän vuokratason, on vuokranantajalla mahdollisuus korottaa vuokraa tasokorotuksella. Tasokorotuksen neuvottelut (korotusilmoitus on annettava) on aloitettava kuusi (6) kuukautta ennen korotuksen voimaan astumista.

Korotuksen tulee olla kohtuullinen ja korotetun vuokran pitää vastata käypää vuokratasoa. Korotus voi hyvän vuokratavan mukaisesti olla enintään 15% vuodessa ellei asuntoon tehdä selkeitä vuokratasoa kohentavia korjauksia.

Mikäli vuokralainen ei hyväksy tasokorotusta, on vuokranantajalla lain mukaan oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Kysymyksiä ja vastauksia vuokrankorotukseen liittyen

Kysymys 1. Onko vuokran korottaminen aina kannattavaa?

Vuokran korottaminen ei ole aina automaattisesti kannattavaa, vaan siihen liittyy useita tekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin päättää vuokran korottamisesta. Vuokranantajana sinun on hyvä pohtia ainakin seuraavia asioita:

Markkinatilanne: Tutki alueen vuokramarkkinatilannetta ja selvitä, mille tasolle vastaavat vuokra-asunnot on hinnoiteltu. Jos alueella on tarjolla paljon vastaavia vuokra-asuntoja, vuokran korottaminen voi johtaa lopputulokseen, jossa vuokralainen alkaa etsiä uutta asuntoa. Vuokralaisen lähteminen johtaa uudelleenvuokrausprosessiin, joka voi tuoda mukanaan tyhjiä kuukausia sekä vuokrauskustannuksia.

Vuokrasuhteen kesto: Jos vuokralainen on asunut asunnossa pitkään ja hän on ollut hyvä vuokralainen, kannattaa harkita tarkkaan vuokrankorotuksen tarpeellisuutta. Pitkäaikainen vuokralainen on asuntosijoittajalle arvokas sillä pitkä vuokrasuhde tuo mukanaan vakautta ja vähentää sijoitusasunnon etsinnän ja vuokralaisen vaihdosta syntyvää vaivaa ja kuluja.

Vuokralaisen tyytyväisyys: Vuokralaisen tyytyväisyys on tärkeää sillä on aina riski, että vuokralainen etsii uuden asunnon, jos hän ei ole tyytyväinen tulevaan vuokrankorotukseen. Jos vuokralainen on tähän saakka ollut hyvä ja luotettava, kannattaa harkita, onko vuokrankorotus juuri nyt tarpeen.

Asunnon kunto: Jos asunnossa on puutteita tai korjaustarpeita, on hyvä pohtia, kannattaako vuokraa korottaa ennen kuin korjaukset on tehty. Huonokuntoinen asunto ei välttämättä houkuttele uusia vuokralaisia mikäli nykyinen vuokralainen päättää lähteä.

Jos asunto sijaitsee loistavalla paikalla, on hyvin varusteltu tai muuten erityisen houkutteleva, vuokrankorotus voi tässä kohtaa olla kannattavaa. Samoin, jos alueella on kova kysyntä ja tarjontaa on vähän, vuokran korottaminen voi olla perusteltua.

Vuokrasopimuksen ehdot: Tarkista vuokrasopimuksen ehdot huolellisesti ennen vuokran korotusta. On tärkeää varmistaa, että vuokrankorotus on sopimuksen mukainen, eikä korotus ylitä sovittuja rajoja.

Kysymys 2. Jos vuokran korotuksesta on selkeä kirjaus vuokrasopimuksessa, onko korotuksesta pakko ilmoittaa erikseen vuokralaiselle?

Vaikka vuokrasopimuksessa olisi kirjaus vuokran korotuksesta, vuokranantajan tulee aina ilmoittaa vuokralaiselle tulevasta korotuksesta. Näin ollen vuokranantajan on ilmoitettava korotuksesta kirjallisesti vuokralaiselle hyvissä ajoin ennen korotuksen voimaantuloa. Yleensä vuokrankorotuksesta tulee ilmoittaa vähintään yhtä kuukautta ennen voimaantuloa.

Korotuksen yhteydessä vuokranantajan on ilmoitettava korotuksen peruste, määrä, voimaantuloaika sekä uusi vuokra. Vuokranantajan on hyvä tarjota vuokralaiselle mahdollisuus neuvotella korotuksesta, jos vuokralainen kokee tarvetta keskustella asiasta ennen muutoksen voimaantuloa. Kirjallinen ilmoitus on tärkeä, koska se auttaa välttämään mahdollisia erimielisyyksiä vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

On huomattava, että vuokralain (481/1995) 30 §:n mukaan vuokranantajan on ilmoitettava vuokrankorotuksesta kirjallisesti vuokralaiselle viimeistään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa, jos vuokrasopimuksessa ei ole sovittu muusta ilmoitusaikataulusta. Tästä syystä on tärkeää tarkistaa vuokrasopimus ja lakipykälät, jotta tietää tarkalleen, milloin ja millä tavoin vuokrankorotuksesta tulee ilmoittaa.

Kysymys 3. Kuinka usein vuokraa voidaan korottaa?

Vuokran korottamisessa on yleensä sovittu tarkemmin vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimus voi määrittää esimerkiksi sen, kuinka usein vuokraa voidaan korottaa ja millä perusteilla. Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole sovittu tarkkaan vuokrankorotusten ehdoista, vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa, mutta korotuksen tulee olla kohtuullinen ja perusteltu.

Yleisesti ottaen vuokraa voidaan korottaa enintään kerran vuodessa, mutta tämä voi vaihdella eri tilanteissa tai vuokrasopimuskohtaisesti. Joissain tapauksissa vuokraa ei saa korottaa tietyn ajanjakson aikana, esimerkiksi ensimmäisen vuoden aikana vuokrasuhteen alkamisesta.

On tärkeää muistaa, että vuokrankorotuksesta on aina ilmoitettava vuokralaiselle etukäteen. Yleensä ilmoitusaika on vähintään yksi kuukausi ennen vuokrankorotuksen voimaantuloa tai neuvottelut on aloitettava kuusi kuukautta ennen korotusta, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole vuokrankorotusehtoja.

Kysymys 4. Mitä tehdä jos vuokralainen ei hyväksy vuokrankorotusta?

Jos vuokralainen ei hyväksy vuokrankorotusta, tilanne voi johtaa erimielisyyksiin vuokrasuhteessa. Tällöin on tärkeää keskustella avoimesti vuokralaisen kanssa ja pyrkiä löytämään ratkaisu, joka tyydyttää molempia osapuolia.

Yksi mahdollinen ratkaisu voi olla neuvotella vuokrankorotuksen määrästä tai aikataulusta. Vuokranantaja voi esimerkiksi tarjota pienempää korotusta tai siirtää korotuksen voimaantuloa myöhempään ajankohtaan, mikäli se on mahdollista. Tämä voi auttaa lieventämään vuokralaisen huolta taloudellisesta tilanteesta ja välttämään tarpeetonta konfliktia vuokrasuhteessa.

Jos neuvottelut eivät johda ratkaisuun, vuokralaisella on yleensä oikeus hakea apua paikallisilta viranomaisilta tai asumisneuvojalta. Viranomaiset voivat tarjota neuvoja vuokrasuhteen osapuolille sekä selvittää vuokranmaksuun liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

Lopulta, jos vuokralaisen ja vuokranantajan välille ei löydy ratkaisua, voidaan joutua turvautumaan oikeudellisiin toimenpiteisiin. Tämä voi johtaa oikeudenkäyntiin, joka voi olla sekä aikaa vievää että kallista. Siksi on tärkeää pyrkiä löytämään ratkaisu jo ennen oikeusprosessin käynnistämistä.

Kokonaisuudessaan tilanteesta riippuen on tärkeää, että vuokralaisen ja vuokranantajan välillä vallitsee avoin yhteys ja pyrkimys löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Selkeästi laadittu vuokrasopimus vuokrasuhteen alussa on paras tapa välttää erimielisyydet.

Kysymys 5. Voiko vuokraa korottaa ilman vuokrankorotusehtoa?

Vuokranantajalla on yleensä oikeus korottaa vuokraa, mutta tämä riippuu siitä, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Jos vuokrasopimuksessa ei ole vuokrankorotusehtoa, vuokranantajalla ei ole automaattisesti oikeutta korottaa vuokraa. Vuokrankorotusehto on siis yksi tapa sopia vuokrankorotuksista.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole vuokrankorotusehtoa, vuokranantajan on neuvoteltava vuokralaisen kanssa vuokrankorotuksesta ja saatava vuokralaisen suostumus siihen. Tällaisessa tilanteessa neuvottelut on aloitettava vähintään kuusi (6) kuukautta ennen korotuksen tekemistä. Vuokranantajan on perusteltava, miksi vuokrankorotus on tarpeellinen ja millä perusteella korotus tehdään.

On myös tärkeää huomioida, että vuokrankorotusehdon sisältävän vuokrasopimuksenkin kohdalla vuokranantajan on noudatettava tiettyjä sääntöjä ja rajoituksia vuokrankorotusten suhteen. Esimerkiksi vuokranantaja ei voi korottaa vuokraa mielivaltaisesti tai yli tietyn enimmäismäärän (hyvän vuokratavan mukainen korotus voi olla enintään 15%), ja korotuksen on oltava kohtuullinen suhteessa vuokrattavaan asuntoon ja sen markkinahintatasoon.

Lisäksi on tärkeää huomioida lainsäädäntö, joka voi sisältää omia rajoituksia ja sääntöjä vuokrankorotukselle. Suomessa vuokrankorotuksia koskevat säännöt löytyvät vuokralain (481/1995) 30 §:stä ja vuokranantajan tulee niitä noudattaa.

Kysymys 6. Mistä löydän indeksiluvut vuokran indeksikorotusta varten?

Vuokrasopimuksen indeksikorotus lasketaan yleensä käyttämällä kuluttajahintaindeksiä, joka mittaa elinkustannusten nousua. Suomen kuluttajahintaindeksit löydät Suomen tilastokeskuksen verkkosivuilta. Kuluttajahintaindeksi julkaistaan kuukausittain ja se kattaa eri kulutusryhmät, kuten asumisen, ruoan, liikenteen, vapaa-ajan ja niin edelleen. Kuluttajahintaindeksilukemien avulla voidaan seurata hintojen kehitystä ja määrittää vuokrasopimuksen indeksikorotuksen määrä.

Lisäpotkua asuntosijoituksiin:

Pekka Väänänen / Asuntosalkunrakentaja

Loimme Asuntosalkunrakentaja.fi sivuston, koska haluamme tuottaa lisäarvoa asuntosijoittamisesta kiinnostuneille. Aloitimme sisarusteni kanssa vuonna 2012 yhdestä asunnosta, nyt hankimme kokonaisia kerrostaloja. Pystymme tarjoamaan ostettavaksi tukkuhintaisia asuntoja, koska jaamme määräalennushyödyn asiakkaidemme kanssa. Lisäksi tarjoamme asuntosijoittajien käyttöön ilmaista materiaalia. Mukavaa matkaa asuntosijoittamisen parissa!